Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti (2) -"Kurul, finansal istikrarı desteklemek…

  • Yazı boyutu
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti (2)
  -"Kurul, finansal istikrarı desteklemek…

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti (2) -"Kurul, finansal istikrarı desteklemek amacıyla, Türk Lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis imkanına dair getirilen esnekliğin bir miktar daha artırılmasını uygun bulmuştur" -"Bu doğrultuda, Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz olarak tesis edilebilecek kısmının üst sınırı yüzde 50'den yüzde 55'e yükseltilmiş ve ilave yüzde 5'lik dilim için 1,9 katsayısıyla çarpımına karşılık gelen tutarda döviz tesis edilmesi imkanı sağlanmıştır" -"Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin sürmesi, para politikasında esnek yaklaşımın devamını gerektirmektedir" -"Küresel ekonomiye dair sorunların beklenenden daha hızlı ve kararlı bir şekilde çözülmesi halinde, toplam talep ve emtia fiyatlarında öngörülenden daha hızlı bir artış ortaya çıkabilecektir. Böyle bir durumda orta vadeli enflasyon baskıları söz konusu olabileceğinden, bütün politika araçları sıkılaştırıcı yönde kullanılabilecektir" -"Emtia fiyatlarından kaynaklanan risklerin gerçekleşmesi halinde Kurul, geçici fiyat hareketlerine tepki vermeyecek, ancak beklentilerin ve fiyatlama davranışlarının kalıcı olarak bozulmasına müsaade etmeyecektir"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), finansal istikrarı desteklemek amacıyla Türk Lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis imkanına dair getirilen esnekliğin bir miktar daha artırılmasının uygun bulunduğunu, bu doğrultuda, Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz olarak tesis edilebilecek kısmının üst sınırının yüzde 50'den yüzde 55'e yükseltildiği ve ilave yüzde 5'lik dilim için 1,9 katsayısıyla çarpımına karşılık gelen tutarda döviz tesis edilmesi imkanın sağlandığını bildirdi.
     Kurulun 19 Temmuz tarihli toplantı özetinde yer alan para politikası ve riskler başlıklı bölümde, Kurul üyelerine göre, son dönemde açıklanan verilerin iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü şekilde sürdüğünü teyit ettiği, yurtiçi nihai talebin beklenen doğrultuda ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediği, ihracatın ise küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen artış eğilimini koruduğu, bu doğrultuda toplam talep koşulları enflasyondaki düşüşü desteklerken, cari işlemler açığının kademeli olarak azalmaya devam ettiği belirtildi.
     Temmuz Enflasyon Raporu'nda yer alması öngörülen enflasyon tahminlerinin değerlendirildiği toplantıda, Kurulun, enflasyonu etkileyen unsurlardaki olumlu gelişmelere bağlı olarak yılsonu enflasyon tahmininin sınırlı oranda aşağı çekilebileceğini ifade ettiği, bununla birlikte, enflasyonun bir süre daha hedefin üzerinde seyredecek olmasının fiyatlama davranışlarına dair temkinli bir duruş gerektirdiğinin belirtildiği, Ekim ayından itibaren gerçekleştirilen parasal sıkılaştırma ve toplam talepteki ılımlı görünüm ikincil etkilerin ortaya çıkma olasılığını azaltmış olsa da önümüzdeki dönemde fiyatlama davranışlarının dikkatle izleneceğinin altı çizildi.
     Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin sürmesinin, para politikasında esnek yaklaşımın devamını gerektirdiğinin altı çizilirken, gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının uzun bir müddet düşük seviyelerde kalacağı beklentisinin alternatif getiri arayışını canlı tuttuğu, öte yandan Avro Bölgesi'ndeki sorunların çözümüne dair atılan adımlara rağmen, finansal sistemde süregelen kırılganlıklar ile yüksek seyreden borçlanma maliyetleri ve büyüme görünümündeki zayıflamanın küresel risk iştahının yeni haberlere duyarlılığının yüksek kalmasına neden olduğu kaydedildi.
     Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde kısa vadeli sermaye hareketlerindeki oynaklığın sürmesinin yüksek bir olasılık olarak görüldüğü, bu çerçevede Kurulun, küresel ekonomiye dair belirsizlikleri de göz önüne alarak, para politikasında esnekliğin korunmasının uygun olacağını belirttiği, alınan tedbirlerin krediler, yurtiçi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerinin dikkatle takip edileceği, Türk Lirası fonlama miktarının gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacağı bildirildi.
    
     -"Ek parasal genişleme, Türkiye gibi ülkeler için riskleri besleyebilir"-
    
     Kurulun, finansal istikrarı desteklemek amacıyla, Türk Lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis imkanına dair getirilen esnekliğin bir miktar daha artırılmasını uygun bulduğu ifade edilen özette, "Bu doğrultuda, Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz olarak tesis edilebilecek kısmının üst sınırı yüzde 50'den yüzde 55'e yükseltilmiş ve ilave yüzde 5'lik dilim için 1,9 katsayısıyla çarpımına karşılık gelen tutarda döviz tesis edilmesi imkanı sağlanmıştır. Kurul üyeleri, tasarlanan bu mekanizmanın sermaye akımlarında gözlenen aşırı oynaklığın yurtiçi piyasalar üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırmayı amaçladığını tekrar vurgulamıştır" denildi.
     Kurul, toplantıda enflasyon ve para politikası görünümünü etkileyebilecek risk senaryolarını ve olası politika tedbirlerini de ele alırken, üyelere göre, küresel büyüme görünümünün daha da zayıflaması durumunda gelişmiş ülke merkez bankalarının ek parasal genişlemeye gitme olasılığının bulunduğu, böyle bir gelişmenin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için makro finansal riskleri besleyebileceğine dikkat çekildi.
     Söz konusu durumda kısa vadeli sermaye akımlarında yaşanabilecek ivmelenmenin, hızlı kredi genişlemesi ve yerli para üzerinde oluşabilecek değerlenme baskısının Türkiye ekonomisindeki dengelenme sürecini tersine çevirebileceğinin altı çizilirken, bu riskin gerçekleşmesi halinde Merkez Bankası'nın, kısa vadeli faizleri düşük düzeylerde tutarken zorunlu karşılıklar aracılığı ile sıkılaştırmaya gidebileceği ve zorunlu karşılıklara ilişkin oluşturduğu mekanizmayı aktif olarak kullanarak Türk Lirası zorunlu karşılıklar için döviz tutma imkanını daha yüksek katsayılarla uygulayabileceği bildirildi.
    
     -"Bankacılık sistemini rahatlatıcı tedbirler alınabilir"-
    
     Avro Bölgesi'nde bankacılık, hane halkı ve kamu kesiminde aynı anda devam eden bilanço düzeltme süreci ve çözüme yönelik kurumsal mekanizmaların yeterince hızlı işlememe riskinin, bölgedeki sorunların daha da derinleşmesi olasılığını canlı tuttuğu belirtilen toplantı özetinde, bu riskin gerçekleşmesi ve küresel finans piyasalarında yeni bir çalkantının ortaya çıkması durumunda ilk planda sermaye hareketlerini dengelemek amacıyla faiz koridoru aracılığıyla etkin bir likidite yönetiminin uygulanabileceği, izleyen aşamalarda ise zorunlu karşılıklar ve diğer likidite araçları kullanılarak bankacılık sistemini rahatlatıcı tedbirler alınabileceği kaydedildi.
     Öte yandan, küresel ekonomiye dair sorunların beklenenden daha hızlı ve kararlı bir şekilde çözülmesi halinde toplam talep ve emtia fiyatlarında öngörülenden daha hızlı bir artışın ortaya çıkabileceği vurgulanırken, böyle bir durumda orta vadeli enflasyon baskıları söz konusu olabileceğinden bütün politika araçlarının sıkılaştırıcı yönde kullanılabileceğine işaret edildi.
     Önümüzdeki döneme dair bir diğer risk unsurunun emtia fiyatlarına ilişkin belirsizlikler olduğunun altı çizilirken, her ne kadar küresel iktisadi faaliyetin zayıf seyri genel olarak emtia fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıları sınırlasa da jeopolitik ve arz yönlü sorunların devam etmesinin enerji fiyatlarının görünümüne ilişkin kısa vadede yukarı yönlü bir risk unsuru olarak ortaya çıktığı, bunun yanı sıra son dönemde tarımsal emtia fiyatlarında gözlenen hızlı artışların işlenmiş gıda fiyatlarına dair risk oluşturduğu, emtia fiyatlarından kaynaklanan risklerin gerçekleşmesi halinde Kurulun geçici fiyat hareketlerine tepki vermeyeceği, ancak beklentilerin ve fiyatlama davranışlarının kalıcı olarak bozulmasına müsaade etmeyeceği bildirildi.
    
     -"Enflasyon, yıl sonunda öngörülenden daha düşük seviyelere inebilir"-
    
     İşlenmemiş gıda fiyatlarının ise Nisan Enflasyon Raporu'nda da vurgulandığı gibi 2012 yılı enflasyon görünümü üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğu, tahminler güncellenirken temkinli bir yaklaşımla bu grupta yılın ilk yarısında gözlenen olumlu fiyat hareketlerinin ikinci yarıda büyük ölçüde geri alınacağının varsayıldığı, işlenmemiş gıda fiyatlarında varsayılandan daha olumlu bir gelişme gözlenmesi halinde enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki baz senaryoda öngörülenden daha düşük seviyelere inebileceği belirtildi.
     Kurulun, para politikası stratejisini oluştururken maliye politikasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanan toplantı özetinde, mevcut para politikası duruşunun orta vadeli programda (OVP) belirlenen çerçeveyi esas aldığı, bu doğrultuda bütçe dengesinde yılın ikinci yarısında ek bir bozulma olmayacağı ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlarda öngörülmeyen bir artış gerçekleşmeyeceğinin varsayıldığı, maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesinin söz konusu olabileceği kaydedildi.
     Son yıllarda uygulanan ihtiyatlı maliye politikalarının önümüzdeki dönemde de devam etmesinin küresel konjonktürdeki belirsizliklere karşı ekonominin dayanıklılığının korunması açısından kritik önem taşıdığı vurgulanırken, orta vadede mali disiplini kalıcı hale getirecek ve tasarruf açığını azaltacak yapısal reformların güçlendirilmesi, Türkiye'nin kredi riskindeki göreli iyileşmeye katkıda bulunarak fiyat istikrarını ve finansal istikrarı destekleyeceği, bu yönde atılacak adımların aynı zamanda para politikasının hareket alanını genişleteceği ve uzun vadeli kamu borçlanma faizlerinin düşük düzeylerde kalıcı olmasını sağlayarak toplumsal refahı destekleyeceği, bu çerçevede OVP'nin gerektirdiği yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusunda atılacak adımların büyük önem taşıdığı ifade edildi.
     (Bitti)
    
    
    

Bu haberi 102 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir