İthalat Rejimi uygulama tebliğleri -Uluslararası fuarlar, harp silahları, radyoaktif maddeler,…

  • Yazı boyutu
İthalat Rejimi uygulama tebliğleri
  -Uluslararası fuarlar, harp silahları, radyoaktif maddeler,…

İthalat Rejimi uygulama tebliğleri -Uluslararası fuarlar, harp silahları, radyoaktif maddeler, kara ve hava taşıtları, patlayıcı maddeler, ozon tabakasını incelten metaller, gübre, kimyasal maddeler ve tatlandırıcılar, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen maddelerin ithalinde dikkat edilecek hususlar belirlendi

Ekonomi Bakanlığı'nın, 2013 Yılı İthalat Rejiminin uygulanmasıyla ilgili tebliğleri, bugünkü Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.
     Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ uygulamasına göre, Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış yapamayacak. Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilecek.
     Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğe göre, kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen nihai kullanım sertifikaları Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından kayda alınacak.
     Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ ile kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyaların listesi ve ithalat sürecine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
    
     -Harp silahları
    
     Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliği'ne göre, ekli listede sayılan harp silahları ve bunların aksam ve parçalarını Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilecek. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin alan firmalar da bu Tebliğde belirtilen eşyayı ithal edebilecek.
     Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğe göre de ekli listede belirtilen eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun uygunluk yazısı aranacak. Bu yazının bir örneği, gümrük beyannamesine eklenecek.
    
     -Patlayıcı maddeler
    
     Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğe göre, tebliğde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımı belirtilen eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranacak. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek.
     Ancak, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatta, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uygunluk yazısı aranmayacak.
     "9305.10.00.00.00" gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan "revolverler ve tabancalara ait olanlardan yalnızca şarjörler" ise Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca bu Tebliğ kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ayrıca izin alınmaksızın ithal edilebilecek.
    
     -Kimyasal silahlar
    
     Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ ile Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, ilgili kimyasal maddelerin ithalatını da düzenledi.
     Buna göre, Tebliğin "EK-1" sayılı listesindeki kayıtlı eşyanın ithalatı yasak olacak. Ancak, söz konusu listede yer alan eşyanın araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, Sözleşmeye taraf ülkelerden yapılacak ithalatı izne tabi olacak. Buna ilişkin başvurular, ilgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığı'na yapılacak. İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı ise yapılamayacak.
     Tebliğin "EK-2" sayılı listesindeki kayıtlı eşyanın, Sözleşmeye taraf olmayan ülkelerden ithalatı yasak olacak.
    
     -Gübre ithalatı
    
     Gübre İthaline İlişkin Tebliğe göre, gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen bazı gübre türleri için Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak ve yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek.
     Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış gübre türlerinin, gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından 15 iş günü içinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu il müdürlüğüne verilecek.
    
     -Banknot ve kıymetli evrak ithalatı
    
     Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ ile Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 4802.55.15.99.11, 4802.55.25.99.11, 4802.55.30.99.11, 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 olan banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) ithaline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
    
     -Karayolu ve hava taşıtları
    
     Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğe göre, römorklar, yarı römorklar için çekiciler, 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar, sepetlerin aralarında bulunduğu gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen, Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen araçların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollere istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranacak.
     Sivil Hava Taşıtları ve Bunlarda Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğe göre, silindir hacmi 250 santimetreden az veya fazla olanlar, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar, balonlar ve hava gemileri, planörler ve delta kanatlı planörler, boş haldeki ağırlıkları 2 bin kilogramı geçmeyenler ve geçenler, zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar, yolcu taşımaya mahsus olanlar, zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan ile özel yapıdaki uçakların aralarında bulunduğu G.T.İ.P ve tanımları belirtilen eşyanın ithalinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranacak.
     Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ uygulamasına göre, tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Şeker Kurumunun uygunluk yazısı aranacak. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek.
    
     -Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthali
    
     Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğe göre, gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen haritalarla (kadastral olanlar hariç) içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört) gümrük beyannamelerinin tescilinde deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığının (Harita Genel Komutanlığı) uygunluk belgesi aranacak ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek.
    
     -İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddeler
    
     İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğe göre, gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen klima, cep telefonları, kameralar, midibüs, minibüs, binek otomobiller, bebek arabaları ve fotoğraf makinelerinin de aralarında bulunduğu bazı eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idaresince, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce onaylanacak garanti belgesi aranacak. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek.
    
     -Tekstil ürünleri
    
     Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ ile bu kapsamda ithal edilen ürünlerin mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
     Tebliğ ekinde belirtilen ürünlere ilişkin risk değerlendirmesi, ihracatçı, ithalatçı, ithal eşya, ithalat koşulları, dağıtım kanalları ve gerekli görülebilecek diğer hususlara ilişkin ulaşılabilen bilgiler üzerinden yapılacak.
    
     -Askıya alma sistemi
    
     Ekonomi Bakanlığı'nın Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliği ile Türkiye'deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlerde düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamak amaçlandı.
     Buna göre, askıya alma ve kotaların yürürlüğe girişi Ocak ve Temmuz dönemlerinde olacak.
    
    
    

Bu haberi 144 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir