Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği

  • Yazı boyutu
Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği

Sigorta ettirenlerin, sigortalıların ve lehtarların hak ve menfaatlerinin korunması ile hayat grubu sigortalarına ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gözetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
     Hazine Müsteşarlığı'nın "Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Buna göre, risk primi hesabında kullanılan teknik faiz oranı ile birikimler için garanti edilen teknik faiz oranı farklı olabilecek. Teknik faiz oranı sigorta ürününün süresi dikkate alınarak ihtiyatlı olarak seçilecek. Müsteşarlık teknik faiz oranlarının asgari ve azami sınırlarını belirleyebilecek.
     Kar payı oranı, her tarife grubu veya kar payı teknik esası için ayrı hesaplanacak. Kar payı verilen hayat grubu sigortaları için dağıtılacak kar payı oranları, şirketin internet sitesinde ilan edilerek elektronik ortamda da Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne bildirilecek.
     Gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı) ile işletme masrafı oranı tarifelerin özelliklerine göre şirket tarafından belirlenecek. Hayat grubu sigortalarında aracı komisyonu, şirketler ile sigorta aracıları arasında serbestçe belirlenecek. Şirketler, sigortadan ayrılarak sonlandırılan sözleşmelerde matematik karşılıkların belli bir oranı şeklinde erken ayrılma kesintisi uygulayabilecek. Söz konusu oran bilgilendirme formunun ve poliçenin ilk sayfasında en az 14'lük puntolarla yazılacak.
     Müsteşarlık ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tablolarını şirketlerin portföylerinin sonuçlarına, Birlik, Merkez veya Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre belirleyebilecek veya revize edebilecek.
     Anılan tablolarda kendi portföy sonuçlarına göre değişiklik yapmak isteyen şirketler, oluşturacakları ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tablolarını, ilgili istatistiki verileri, hesaplama yöntemini ve varsayımları uygunluk görüşü alınmak üzere Müsteşarlığa gönderecek.
    
     -Hayat grubu sigortaları tarifeleri
    
     Şirketler, hayat grubu sigortaları tarife ve kar payı teknik esaslarını düzenlerken, sigorta tarifesinin kodu, adı, konusu ve verilen teminatları açık bir şekilde belirtecek ve bunlar içerik olarak birbirleriyle uyumlu olacak.
     Sigorta teminatları, ekonomik koşullar ile sigorta ettirenlerin taleplerine göre şirketin kabulü halinde değişebilecek veya değişik seçenekler içeren bir yapıda düzenlenebilecek.
     İrat ödemeli hayat grubu sigortaları dışındaki hayat grubu sigortalarına ilişkin tarife ve varsa kar payı teknik esasları genel kabul görmüş aktüeryal tekniklere ve bu yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun şekilde hazırlanarak şirketler tarafından uygulanacak.
     Teknik esaslar ve diğer şartlar sigortacılık mevzuatına aykırı olamayacak. İrat ödemeli hayat grubu sigortaları hariç olmak üzere, ilk defa uygulamaya konulacak hayat grubu sigortaları tarife ve kar payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler, şirketlerce uygulamaya konmadan 10 iş günü öncesinde Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Merkeze gönderilecek.
     Müsteşarlık, yapılacak inceleme neticesinde, teknik esasları ve diğer şartları mevzuata ve sigortacılık esaslarına aykırı bulunan veya sigorta ettirenler, sigortalılar ve lehtarlarının hak ve menfaatlerinin korunması açısından uygulanmalarında sakınca görülen hususların değiştirilmesini talep edebilecek.
     Birikim priminin alındığı hayat grubu sigorta ürünlerinde, yatırım fonlu sigortalar hariç teknik faiz oranında garanti getiri verilmesi zorunlu olacak. Teknik faiz oranındaki garanti getiri, tarife teknik esasları ve sigorta sözleşmesi üzerinde yazılı olması ve sigorta ettirenin önceden bilgilendirilmesi kaydıyla, sigorta süresinin sonu veya belirli dönemler itibarıyla hesaplanacak şekilde taahhüt edilebilecek.
     Kar payı verilmesi de zorunlu olacak. Kar payı birikim priminin şirketin serbest hesaplarına intikalini takip eden ilk iş gününden itibaren her sigorta sözleşmesi için sözleşmenin sona erdiği tarihe kadar ilgili teknik esaslara göre hesaplanacak.
     Sigortadan ayrılma süresi dolmadan feshedilen sözleşmelerde fesih tarihine kadar ödenmiş birikim primleri ile bunlara ilişkin kar payının toplamı, söz konusu toplam tutar üzerinden şirket tarafından belirlenmiş oranda yapılacak kesinti ve ilgili vergiler düşüldükten sonra sigorta ettirene iade edilecek.
     Birikim tutarı, yatırım gelirleri, varsa risk primi tutarları ile kesintilere ilişkin bilgiler poliçe yıl dönümleri itibarıyla sigorta ettirene şirket tarafından yılda en az bir kez yazılı olarak gönderilecek.
    
     -Yıllık gelir sigortaları-
    
     İrat ödemeli ürünlere (yıllık gelir sigortaları) ilişkin tarife ve varsa kar payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler Müsteşarlığın onayına tabi olacak. Söz konusu teknik esaslara ilişkin hususlar ile tarifelerin onaylanması ve elektronik ortamda Merkeze bildirilmesine dair usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenecek.
     Şirketler, irat ödemeli ürünlerine ilişkin örnek hesaplamaları da içerecek bilgileri internet sayfalarında yayımlayacak. Şirketler irat ödemeli ürünlerde şekli ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen bilgilendirme formları ve poliçeleri kullanacak.
     İrat ödemesi teminatı veren şirketlerin bilgi işlem altyapısının; tarife primi, matematik karşılık, fon payı, yapılan ödeme, yapılacak toplam ödemeler ile Müsteşarlıkça talep edilecek diğer bilgileri kapsaması ve söz konusu bilgileri kesintisiz bir şekilde üretmesi zorunlu olacak. Bu bilgilerin Müsteşarlık tarafından belirlenecek sürelerde bireysel ve toplu hesaplar bazında Merkeze aktarımı da zorunlu olacak. Merkez, aktarım ve bilgi işlem altyapısı ile Müsteşarlıkça belirlenecek diğer hususlarla ilgili incelemeleri yaparak tespit ve değerlendirmelerini Müsteşarlığa iletecek. Müsteşarlıkça yapılacak nihai değerlendirme sonucunda, yeterli bulunan şirketler irat teminatı içeren sözleşme akdedebilecek.
     56 yaş ve üzeri kişilere sadece emeklilik iradı olarak tanımlanan irat ödemeli ürünler sunulabilecek. Emeklilik iradı ürünlerine ilişkin esaslar Müsteşarlıkça belirlenecek.
     Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce tasdik edilmiş olan irat ödemeli ürünlere ilişkin tarife ve kar payı teknik esasları çerçevesinde 31 Mart 2013 tarihine kadar sözleşme akdedilebilecek. Müsteşarlık bu süreyi en fazla üç ay daha uzatmaya yetkili olacak. Bahse konu tarihten sonrası için bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tasdik edilecek tarife ve kar payı teknik esaslarına göre irat teminatı içeren sigorta sözleşmesi akdedilebilecek.
     Yeni yönetmelikle, 18 Temmuz 2007 tarihli ve 26586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayat Sigortaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
    
    
    

Bu haberi 157 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir