"Gizli" ve "güvenlikle" ilgili alımlarda uygulanacak esaslar

  • Yazı boyutu
"Gizli" ve "güvenlikle" ilgili alımlarda uygulanacak esaslar

Savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilgili gizlilik gerektiren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ulusal menfaat, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması, modernizasyonun sağlanması ve süratle hareket ilkeleri de dikkate alınacak.

Savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilgili gizlilik gerektiren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen temel ilkelerin yanı sıra ulusal menfaat, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması, modernizasyonun sağlanması ve süratle hareket ilkeleri de dikkate alınacak.
     Savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esaslara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
     Bu esaslar kapsamında pazarlık veya belli istekliler arasında ihale usulleri uygulanabilecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, bu ihale usullerinden herhangi birini seçebilecek.
     Belirli hallerde Başkanlık, ihtiyaçlarını ilan yapmaksızın davet edilen isteklilerle idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yaparak doğrudan temin edebilecek.
    
     -İhale komisyonu-
    
     İhale yetkilisi (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevliler); biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirecek.
     Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilecek.
     İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanacak. Komisyon kararları çoğunlukla alınacak ve kararlarda çekimser kalınamayacak. Komisyon başkanı ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumlu olacak. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorunda olacak.
     Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce Başkanlık tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenecek ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilecek. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyecek ve yaklaşık maliyet, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayacak.
    
     -İhaleye katılabilme şartları-
    
     İhalelere katılmak için ihale dosyasında belirtilen gerekli nitelik ve yeterliğe sahip bulunmak, ihale dokümanında belirtilen bilgi, belge, teminatları vermek ve tebligat için adres beyanında bulunmak zorunlu olacak.
     İhale dışı bırakılacak ve ihalelere katılamayacaklara ilişkin, Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilenler esas alınacak.
    
     -İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi-
    
     Başkanlığın gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilecek.
     Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen tebliğ edilecek. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilecek. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılacak ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilecek. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacak.
    
     -Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali-
    
     İhale komisyonu kararı üzerine Başkanlık, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olacak.
     İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere derhal bildirilecek. Başkanlık, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyecek. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacak ancak Başkanlık, isteklilerin talepte bulunması halinde ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirecek.
     İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilecek.
     İlgili maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacak.
    
     -Sözleşmeler-

    
     Bu esaslar kapsamında ihale edilen işler, sözleşmeye bağlanacak. Sözleşmeler, Başkanlıkça hazırlanacak ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanacak.
     Sözleşme hükümleri belirlenirken ve sözleşmenin uygulaması esnasında bu esaslarda hüküm bulunmaması halinde Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.
     İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu olmayacak. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemeyecek ve gerek görülmesi halinde, Maliye Bakanı'nda onay almak kaydıyla yüzde 50 oranında iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecek.
     Başkanlık, ihtiyaçları için gerçekleştirilecek mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine konu ihale sonuçlarını, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen süre içerisinde Kamu İhale Kurumu'na bildirecek. Bu esaslar kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sonuç bildirimleri, Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanmayacak.
    
     -Yerli isteklilere fiyat avantajı-

    
     Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilecek.
     Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış bulunan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak.


Bu haberi 240 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir