Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik (2) -Özelleştirme Fonu'nun nakit fazlası,…

  • Yazı boyutu
Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik (2)
  -Özelleştirme Fonu'nun nakit fazlası,…

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik (2) -Özelleştirme Fonu'nun nakit fazlası, Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılacak -Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin tertiplerinde yer alan bazı alım ve hizmetlerde Kalkınma Bakanlığı'nın vizesi gerekmeyecek

Özelleştirme Fonu'nun nakit fazlası, Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılacak.
     "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.
     1 Ocak 2013'te yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan sözleşmeli personelin bir önceki mali yılda vizeli mevcut pozisyon ve tip sözleşme örnekleri yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın içinde bulunulan mali yılda da kullanılacak.
     Söz konusu pozisyonlarda bir önceki mali yılda istihdam edilen personelden, içinde bulunulan mali yılda da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerle, mevcut sözleşme ücretlerine içinde bulunulan mali yıl için mevzuat uyarınca yapılacak artışlar ilave edilmek suretiyle yeni sözleşme yapılacak.
    
     -Özelleştirme Fonu-
    
     Kanun kapsamında Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu'nda da değişiklik yapıldı.
     Buna göre, Özelleştirme Fonunun nakit fazlası, Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılacak ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilecek. Özelleştirme Fonu'ndan diğer herhangi bir fona aktarma yapılmayacak.
     Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9'uncu maddesine eklenen fıkra ile yurt dışı kaynaklardan hibe olarak yıl içinde elde edilecek imkanların Türk Lirası karşılıklarını Hazine Müsteşarlığı'nın teklifi üzerine gereğine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-gider kaydetmeye, dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi yoluyla gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların karşılığını, ilgili bütçelerinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askeri yardım yoluyla veya diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili kılındı.
    
     -Bazı askeri alımlarda Kalkınma Bakanlığı'ndan vize alınmayacak-
    
     Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na eklen fıkralar ile de merkezi yönetim bütçe kanununun gider cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak fonksiyonlar şeklinde düzenlenmesi ile fonksiyonların birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyde alt fonksiyonlara ayrılması hükme bağlandı.
     Öte yandan, ilgili mevzuatına göre, yılı içinde hizmetin gerektirdiği hallerde Maliye Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yeni tertipler, gelir kodları ve finansman kodları açılabilecek.
     Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin tertiplerinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskan ve tesisleriyle NATO altyapı yatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef planı içinde yer alan alım ve hizmetler, Kalkınma Bakanlığı'nın vizesine bağlı olmayıp, yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer almayacak.
     Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek gönderme belgesiyle belirlenecek.
     Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisi olacak. Bütçe ödeneklerinin ilgili birimlere dağılımının planlanması, ödenek gönderme belgesine bağlanması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek.
     Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilecek, "Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde" gösterilecek.
    
     -Kamu alacaklarının silinmesi-
    
     Özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında izlenen kamu alacakları dışında kalan, zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan, tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan kamu alacaklarından merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutarlara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasında üst yöneticiler yetkili olacak. Söz konusu tutarı aşan kamu alacaklarından silinmesi öngörülenler merkezi yönetim bütçe kanununda ayrıca gösterilecek.
    
     -Belediye Kanunu-
    
     Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, anılan unvanlara ilişkin hizmetler dışında kalmak ve o hizmet için ihdas edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla, İçişleri Bakanlığı'nca belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi unvanlar çerçevesinde kısmi süreli olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.
     Kanun kapsamında Elektrik Piyasası Kanunu'nun 14'üncü maddesinin son fıkrası da yürürlükten kaldırıldı.
     (Bitti)
    
    
    

Bu haberi 134 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir