Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik (1) -Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı…

  • Yazı boyutu
Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik (1)
  -Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı…

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik (1) -Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı -1 Ocak 2013'te yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan devlet memurlarının aylıklarının ödenmesine ilişkin yeni düzenleme yapıldı -Aylıklar, "brüt aylık tutarın" Devlet Personel Başkanlığı, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından ortaya çıkacak miktar üzerinden ödenecek -Yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek atamalar, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öngörülen atama sınırlamalarına tabi olmayacak

Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan devlet memurlarının aylıkları, "brüt aylık tutarın" Devlet Personel Başkanlığı, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından ortaya çıkacak miktar üzerinden ödenecek.
     "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.
     1 Ocak 2013'te yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurlarının aylıkları, "brüt aylık tutarın" Devlet Personel Başkanlığı, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenecek. Söz konusu emsalin her yıl Bütçe Kanunu'nda gösterilmesi zorunluluğu ise kaldırıldı.
    
     -Taşıt Kanunu-
    
     Taşıt Kanunu'nun bazı maddelerine eklenen yeni fıkralara göre de Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil), Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarca hibe edilecek taşıtlar, merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilecek.
     Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait taşıtlar, cinsi ve adedi İçişleri Bakanlığı'nın talebi ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirlenmek kaydıyla "Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın" yenileri ile mübadele edilebilecek. Aradaki fiyat farkı, döner sermaye gelirleri, sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gelirlerinden karşılanacak.
     Benzer bir hüküm Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait taşıtlar için de getirildi.
     Buna göre, söz konusu taşıtlar ilgili bakanlıkların talebi ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararında belirlenmek kaydıyla yenileri ile değiştirilebilecek. Aradaki fiyat farkı, sosyal tesis veya kantin gelirleri ile döner sermaye gelirlerinden veya bağış yoluyla (Jandarma Genel Komutanlığı için Jandarma Asayiş Vakfı gelirlerinden) karşılanacak.
     Anılan taşıtlardan, trafiğe tescil tarihi itibarıyla en az 10 yaşını doldurmuş olanlar da satılacak taşıt sayısı satın alınacak taşıt sayısından az olmamak ve satın alınacak taşıt sayısı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen adetleri geçmemek üzere yenileri ile mübadele edilebilecek.
     Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup Taşıt Kanunu kapsamındaki kurumlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarınca kullanılan taşıtların giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullanılan taşıtlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılamayacak.
    
     -Yükseköğretim Kurumları öğretim elemanlarının kadroları-
    
     Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan değişiklikle "yükseköğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapılabilecek toplam atama sayısı sınırının Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda gösterilmesi" hükme bağlandı.
     Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılabilecek atamalar ile yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek atamalar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öngörülen atama sınırlamalarına tabi olmayacak.
     Öğretim üyesi kadrolarından ayrılanların sayısı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca atanmış oldukları araştırma görevlisi kadrolarından ayrılanların sayısı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınmayacak.
     Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen atama sayısının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Maliye Bakanlığı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşleri üzerine Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenecek ve boş öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulu'nun izni olmadıkça atama yapılamayacak.
    
     -Özürlü ve eski hükümlü istihdamı-
    
     Vize edilmiş sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması, İş Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yükümlü oldukları özürlü ve eski hükümlü işçi atamaları hariç Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü üzerine Maliye Bakanlığı'nın iznine tabi olacak. Özürlü ve eski hükümlü işçi atamaları, izleyen ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek.
     Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; serbest memur kadrolarına açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapabilecekleri toplam atama sayısı sınırı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda gösterilecek.
     Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar, Devlet Memurları Kanunu'na göre yapılacak özürlü personel atamaları, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, Terörle Mücadele Kanunu'nun ve Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ilgili maddeleri maddesi uyarınca yapılacak atamalar ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a göre yapılacak personel nakilleri Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öngörülen atama sınırlamalarına tabi olmayacak.
     Sınırlamalara tabi olmaksızın atama yapılabileceği bu kadrolardan ayrılanların sayısı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınmayacak.
     Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı'nın bağlı olduğu bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek.
     Mali yıl içinde yeniden teşkilatlanan veya yeni kurulan kamu idare, kurum ve kuruluşları için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen atama sayısının yüzde 10'unu geçmemek ve Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği tertibindeki ödenek dikkate alınmak suretiyle ilave sayı tespit etmeye Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
     Devlet Memurları Kanunu'nun özürlü çalıştırma yükümlülüğü ile memurluktan çekilenlerin yeniden atanmalarını düzenleyen maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığı'ndan izin alınması zorunluluğu bulunacak.
     Kamu idare, kurum ve kuruluşları, izleyen mali yıla ait ilave atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın Ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı'na ve Devlet Personel Başkanlığı'na bildirecek.
     Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli cetvellerde yer alan kamu idareleri ile kamu idare, kurum ve kuruluşları, kadro ve pozisyonlarının dolu-boş durumları ile bunlarda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgileri mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son günleri itibarıyla düzenleyerek, anılan ayları izleyen ayın 20'sine kadar bütçe bilgi sistemi vasıtasıyla Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Ayrıca, bu bilgileri içeren cetveller, Devlet Personel Başkanlığı'na gönderilecek.
     (Sürecek)
    
    
    

Bu haberi 120 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir