Başbakanlık'tan Onuncu Kalkınma Planı hazırlık genelgesi -Genelgeden: "Önümüzdeki dönemde kamu…

  • Yazı boyutu
Başbakanlık'tan Onuncu Kalkınma Planı hazırlık genelgesi
  -Genelgeden: "Önümüzdeki dönemde kamu…

Başbakanlık'tan Onuncu Kalkınma Planı hazırlık genelgesi -Genelgeden: "Önümüzdeki dönemde kamu yönetiminde stratejik bakışı esas alan, bireylerin ekonomik ve sosyal gelişimlerini destekleyen, ülkenin potansiyelini, bölgesel dinamiklerini ve insanların yeteneklerini harekete geçiren, ekonomik hayatta rekabet gücünü merkeze alan ve her alanda adaleti gözeten üretim odaklı bir yaklaşım, kalkınma sürecinde belirleyici olacak" -"Ülkenin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi ve bu suretle Planın hayata geçirilebilmesi için toplumun tüm kesimlerince Onuncu Kalkınma Planı hazırlıklarına geniş bir katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır"

Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile ilgili Başbakanlık genelgesi yayımlandı.
     Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan genelgede, günümüzde kalkınmanın; ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, sürdürülebilir büyüme, insani gelişmişlik gibi kavramları da içine alacak şekilde çok boyutlu bir anlayışla tanımlandığı, Türkiye'de de kalkınma çabalarının bu tanıma uygun olarak bütüncül bir bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiği belirtildi.
     Genelgede, önümüzdeki dönemde kamu yönetiminde stratejik bakışı esas alan, bireylerin ekonomik ve sosyal gelişimlerini destekleyen, ülkenin potansiyelini, bölgesel dinamiklerini ve insanların yeteneklerini harekete geçiren, ekonomik hayatta rekabet gücünü merkeze alan ve her alanda adaleti gözeten üretim odaklı bir yaklaşımın, kalkınma sürecinde belirleyici olacağı kaydedildi.
    
     -Amaç toplumu hak ettiği refah seviyesine ulaştırmak-
    
     Toplumu hak ettiği yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda, kalkınmanın belirtilen şekliyle gerçekleştirilmesi için Onuncu Kalkınma Planı çalışmalarının başlatıldığı ifade edilen genelgede, Kalkınma Planı'nın, ülkenin odaklanacağı dönüşüm alanlarını, hedef ve stratejilerini ortaya koyacak temel politika dokümanı olacağı bildirildi.
     Daha önce 61. Hükümet Programıyla 2023 vizyonunun ortaya konulduğu hatırlatılan genelgede, bu amacın gerçekleştirilmesinde kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde özveriyle çalışmalarının büyük önem taşıdığı, 2014-2018 dönemini kapsayacak olan Onuncu Kalkınma Planı'nın, bu vizyon doğrultusunda ve katılımcı bir anlayışla ülkenin bugüne kadarki kalkınma çabalarını daha da ileriye götüreceği kaydedildi.
     Genelgede, sağlanan istikrar ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilen yapısal reformlar sayesinde, yaşanan büyük küresel krize rağmen ekonomik istikrarın korunduğu ve yüksek büyüme oranlarına ulaşıldığı, ülke olarak bu dönemde sergilenen dinamizmin ve dış şoklara karşı oluşturulan esnek yapının korunarak geliştirilmesinin, önümüzdeki dönem için ortaya konulacak hedeflerin gerçekleştirilmesinde güvence teşkil edeceği belirtildi.
    
     -Ülke sorunları ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde tartışılacak-
    
     Küresel ölçekte yeni üretim ve tüketim bölgelerinin oluştuğu bir süreçte, Planın hazırlık çalışmalarının, ülkenin bu süreçten kazançlı çıkması için gerekli strateji ve politikaların tespit edilmesi açısından önemli bir fırsat olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu çalışmalar esnasında, ülke sorunları ve çözüm önerileri, kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Bu kapsamda, ülkenin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi ve bu suretle Planın hayata geçirilebilmesi için toplumun tüm kesimlerince Onuncu Kalkınma Planı hazırlıklarına geniş bir katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır" denildi.
     Kalkınma Planlarının hazırlık sürecinde katılımcılık anlayışının önemli unsuru olan özel ihtisas komisyonlarının kurulduğu belirtilen genelgede, Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve önerilerin Plan hazırlıklarına katkı sağladığı kaydedildi.
    
     -Özel ihtisas komisyonları kurulacak-
    
     Genelgede, Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında da aynı yaklaşım benimsenerek, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen konularda özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı ayrıca, Kalkınma Bakanlığınca davet edilen uzmanlardan oluşan çalışma gruplarının oluşturulacağı, Kalkınma Bakanlığınca ihtiyaç duyulması durumunda, söz konusu listelerde değişiklik yapılabileceği, yeni komisyon ve çalışma gruplarının oluşturulabileceği ifade edildi.
     Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonların ülke sorunları ve çözüm önerileri üzerinde yapacakları kapsamlı ve ayrıntılı çalışmaların, Planda yer alacak ilke ve politikaların belirlenmesine ışık tutacağı belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:
     "Ayrıca, komisyon raporlarının; başta akademik çalışmalar olmak üzere diğer birçok çalışmaya kaynak teşkil etmesi nedeniyle, raporlarda yer alacak rakamsal veriler, analizler, politika ve proje önerileri büyük önem taşımaktadır.
     Özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarının; çalışma usulleri, katılımcı sayısı ve niteliği, bütün katılımcılardan azami düzeyde fayda sağlayacak bir anlayışla Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Bu doğrultuda, özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarında görev alacak temsilciler, Kalkınma Bakanlığınca ilgili kurumlardan yazıyla talep edilecektir. Bu şekilde komisyonlarda görev yapmak üzere ismen davet edilen temsilcilerin toplantılara katılması, ilgili kurum ve kuruluşlarca temin edilecek, isim verilmeyen durumlarda ise uygun temsilciler belirlenerek isim, unvan ve iletişim bilgileri Kalkınma Bakanlığına bildirilerek toplantılara düzenli olarak katılmaları sağlanacaktır.
     Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu kapsamda kurulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardımın sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
    
     -Özel ihtisas komisyonları-
    
     Bu arada, Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen konularda kurulacak özel ihtisas komisyonları şöyle olacak:
     1- Büyüme
     2- Cari Açık
     3- Yurtiçi Tasarruflar
     4- Finansal Hizmetler
     5- Vergi
     6- Yerel Yönetimler Maliyesi
     7- Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği
     8- Kamu İşletmeciliği
     9- Kamu Yönetimi
     10- İmalat Sanayiinde Dönüşüm
     11- Madencilik Politikaları
     12- Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği
     13- Bitkisel Üretim
     14- Gıda Ürünleri ve Güvenilirliği
     15- Hayvancılık
     16- Su Ürünleri
     17- Sürdürülebilir Orman Yönetimi
     18- Ulaştırma ve Trafik Güvenliği
     19- Enerji Güvenliği ve Verimliliği
     20- Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi
     21- Turizm
     22- İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
     23- Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi
     24- Adalet Hizmetlerinde Etkinlik
     25- Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik
     26- Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği
     27- Doğal Afet Yönetiminde Etkinlik
     28- Yerel Yönetimler
     29- Girişimciliğin Geliştirilmesi
     30- KOBİ'lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi
     31- Ar-Ge ve Yenilik Sisteminde Etkinlik
     32- Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik ve Mali Sürdürülebilirlik
     33- Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması
     34- Yükseköğretim Sisteminin Yapılandırılması
     35- Kültür ve Sanat
     36- Spor
     37- İstihdam ve İşgücü Piyasası
     38- Yaşlanma
     39- Göç
     40- Kamu-Özel İşbirliği
     41- Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm
     42- Yerleşme Sistemi ve Ekonomik Coğrafya
     43- Bölgesel Gelişmenin Özel Sektör Dinamikleri
     44- Mekânsal Planlama
     45- Kırsal Kalkınma: Yenilikçi Hizmet Sunumu
     46- Kalkınma için Uluslararası İşbirliği: Yaklaşımlar ve Metotlar
    
     -Çalışma grupları-
    
     Kalkınma Bakanlığınca davet edilen uzmanlardan oluşan çalışma grupları ise şu şekilde belirlendi:
    
     1- Kamuda Stratejik Yönetim
     2- Makine
     3- Kimya
     4- Otomotiv
     5- Elektronik
     6- Tekstil, Deri, Hazır Giyim
     7- İlaç
     8- Mobilya
     9- Seramik
     10- Demir-Çelik
     11- Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme
     12- Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı
     13- Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
     14- Sosyal Hizmet ve Yardımlar Sistemi
     15- Çocuk
     16- Gençlik
     17- Toplumsal Cinsiyet
     18- Özürlülere Sunulan Hizmetlerin Etkinleştirilmesi
     19- Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması
     20- Eğitim Kademelerine Geçiş Sistemi, Sınavlar, Dershaneler
    
    
    

Bu haberi 126 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir