Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik Taslağı -Taslağa göre, bankanın faiz ve temettü…

  • Yazı boyutu
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik Taslağı
  -Taslağa göre, bankanın faiz ve temettü…

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik Taslağı -Taslağa göre, bankanın faiz ve temettü ödemelerinin iptali konusunda yetkisi olacak. Ödemelerin iptali temerrüde düşme olarak değerlendirilmeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) taslak yönetmeliğine göre, bankaların faiz ve temettü ödemelerinin iptali konusunda yetkisi olacak. Ödemelerin iptali temerrüde düşme olarak değerlendirilmeyecek.
     BDDK, "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik Taslağı" hazırladı.
     BDDK'nın internet sitesinde yer alan ve 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen taslak yönetmelik, bankalarca uyulması zorunlu olan sınırlamalarda ve standart oranların hesaplanmasında dikkate alınacak özkaynak ve konsolide özkaynak tutarlarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
     Taslağa göre, çekirdek sermaye; bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye, hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal karları, Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca özkaynaklara yansıtılan gelir ve giderler, dönem net karı ile geçmiş yıllar karı, muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar, sermayeye eklenecek iştirak ve bağlı ortaklık hisseleri ile gayrimenkul satış kazançları gibi başlıkların toplamına yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen dikkate alınma esaslarının uygulanması suretiyle hesaplanacak.
     Yedek akçelerin hesaplanmasında bankaların Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar ile ana sözleşmelerine göre ayırdıkları yedek akçelerin toplamından bilanço yer alan net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının düşülmesi unsurları kullanılacak.
     Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye hesabında sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı tespit edilen kısmı dikkate alınmayacak.
     Dönem net karı ve geçmiş yıllar karı, genel kurulda dağıtımına karar verilen temettü tutarını kapsayamayacak.
     Pay sahiplerine kar dağıtımını zorunlu kılan imtiyazlı paylara karşılık gelen sermaye tutarı, ödenmiş sermayenin hesabında dikkate alınmayacak.
     BDDK, muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıkların bir kısmını veya tamamını çekirdek sermaye hesaplamasında dikkate almayabilecek.
    
     -İlave ana sermaye-
    
     İlave ana sermaye; çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylar ile banka yönetim kurulunun ilgili fıkradaki şartları taşıdıklarını teyit eden yazılı beyanı ile yapacağı başvuru üzerine Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primlerinin toplamı üzerinden yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen dikkate alınma esaslarının uygulanması suretiyle bulunacak.
     İlave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının; banka tarafından ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınmış ve bedeli nakit olarak tamamen tahsil edilmiş olması, bankanın tasfiyesi halinde sahibine alacak hakkını mevduat sahipleri, diğer alacaklılar ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilen borçlanma araçlarından sonra tahsil etme yetkisi vermesi, bankanın tasfiyesine ilişkin şartın ihlalini doğuracak nitelikte hiç bir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş ya da herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak teminata bağlanmamış olması, vadesi olmaması ve herhangi bir faiz artırımı özelliğine veya geri ödemeyi teşvik edecek herhangi bir unsura sahip bulunmaması, banka geri ödeme opsiyonunu en erken ihraçtan beş yıl sonra kullanabilmesi ve bu opsiyonun kullanılması için Kurumdan onay alınması şartlarını taşıması gerekecek.
     Kurum tarafından verilecek onaylarda; bankanın opsiyonu kullanacağına dair bir piyasa beklentisi yaratmaması, borçlanma aracının aynı veya daha kaliteli bir borçlanma aracı ile değiştirilmesi ve bu değişimin bankanın faaliyetlerini sürdürmesinde kısıtlayıcı bir etkisinin olmaması, bankanın sermaye yeterlilik oranının opsiyon kullanıldıktan sonra ilgili yönetmelikte belirlenen oranın veya Kurul tarafından daha yüksek bir oran belirlenmiş olması halinde bu oranın üzerinde olması koşulları aranacak.
     Öte yandan ilave ana sermayeye ilişkin olarak anaparanın geri ödenmesi Kurum onayına bağlı olacak ve banka bu onayın alınacağı konusunda piyasa beklentisi yaratmayacak.
     Bankanın faiz ve temettü ödemelerinin iptali konusunda yetkisi olacak. Ödemelerin iptali temerrüte düşme olarak değerlendirilmeyecek, bankanın iptal edilen ödemeler üzerinde serbest kullanım hakkı olacak. İptalin pay sahiplerine yapılacak ödemeler hariç olmak üzere bankayı kısıtlayıcı herhangi bir etkisi bulunmayacak.
     Temettü veya faiz ödemeleri temettü dağıtımının yapılabileceği kalemlerden karşılanacak. Temettü veya faiz ödemeleri bankanın kredi değerliliğine bağlı olarak yeniden belirlenmeyecek.
    
     -Özkaynak unsurlarının dikkate alınma esasları-
    
     Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca maddi olmayan duran varlık veya şerefiye olarak sınıflandırılan kalemler, bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüğünün bunların değer düşüklüğüne uğraması veya kayıtlardan çıkarılması halinde silinecek olan kısmı ile mahsup edildikten sonra çekirdek sermaye hesaplamasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak.
     Gelecek dönemlerde elde edilecek vergilendirilebilir gelirlere dayanan ertelenmiş vergi varlığı, ilgili Türkiye Muhasebe Standardında yer alan koşulların sağlanması halinde ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra çekirdek sermaye hesaplamasında indirim kalemi olarak önemsenecek.
     Ertelenmiş vergi varlığı ile mahsup edilecek ertelenmiş vergi yükümlülüğü, ilgili fıkra uyarınca mahsup edilen kısım düşülmek suretiyle dikkate alınacak. Mahsup edilecek ertelenmiş vergi yükümlülüğü, geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlığının tüm ertelenmiş vergi varlığına oranı üzerinden hesaplanacak.
    
     -Konsolide özkaynak hesaplaması-
    
     Konsolide özkaynak; Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere göre, ana ortaklık niteliğinde olan bankaların, konsolide finansal tabloları üzerinden ikinci bölümde yer alan esaslar çerçevesinde hesapladıkları öz kaynaklarına, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan azınlık payları ile üçüncü kişilerin paylarının eklenmesi suretiyle bulunacak.
    
     -Yurt dışında kurulu ortaklıklarca ihraç edilen borçlanma araçları-
    
     Bankaların yurt dışında kurulu bulunan ve finansal tabloları nezdinde konsolide edilen ortaklıklar tarafından ihraç edilen ana ve katkı sermayeye dahil edilebilecek borçlanma araçlarının, bankanın konsolide özkaynak hesabında dikkate alınabilmesi için söz konusu ortaklığın kurulu bulunduğu ülkenin muadil denetleme ve düzenleme yapısına sahip kurumu tarafından belirlenecek koşulların gerçekleşmesi halinde ilgili kurumun onayına istinaden ortaklığın kayıtlarından silinebilir veya hisse senedine dönüştürülebilir olması gerekecek.
    
     -Özkaynak ve konsolide özkaynak hesaplama dönemleri-
    
     Özkaynak ve konsolide özkaynaklar ay sonları itibarıyla hesaplanacak. BDDK, banka bazında da dahil olmak üzere özkaynak ve konsolide özkaynak hesaplama dönemini kısaltmaya yetkili kılınacak.
     Yeni yönetmelikle 1 Kasım 2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"in yürürlükten kaldırılması öngörülüyor.
     Öte yandan taslak yönetmelikteki geçici madde ile yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kayıtlarda enflasyona göre düzeltme farkı olarak yer alan bakiyeler, ilgili oldukları kalemlere aktarılacak.
    
    
    

Bu haberi 162 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir